A'muse Weddings & Events

Algemene voorwaarden

Contactgegevens:

A’muse

Vroenhofstraat 34 bus 1

2100 Deurne (Antwerpen)

www.a-muse.be

BE 0761.456.334

+32 476 42 31 99

 

Definities

Opdrachtnemer: A’muse. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder A’muse: Hadewych Haest, handelend onder de naam A’muse ingeschreven in het handelsregister onder BTW-nummer BE 0761.456.334 en met adres te Vroenhofstraat 34 bus 1, 2100 Deurne (Antwerpen).

 

Opdrachtgever: diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een bruiloft of ander event – of in wiens naam A’muse een bruiloft of ander event organiseert of een reservering daartoe pleegt. Onder de opdrachtgever wordt eveneens verstaan diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het huren van materiaal voor een event – of in wiens naam A’muse materiaal verhuurt of een reservering daartoe pleegt.

 

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening en levering materiaal

 

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 - Algemene bepalingen

 1. Door ondertekening van een offerte met A’muse verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 2. De opdrachtgever zal met A’muse samenwerken, gedurende de hele duur van de dienstverlening, met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van de prestaties zoals omschreven in de offerte. Ten dien einde zal de opdrachtgever, zonder wachttermijn, elke verduidelijking, verklaring en documentatie nodig voor het uitvoeren van de dienstverlening leveren en zal de opdrachtgever steeds antwoorden op de eventuele vragen van A’muse.
 3. Indien de onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met A’muse.
 4. Een overeenkomst komt tot stand van zodra de offerte ondertekend door de opdrachtgever ontvangen wordt door A’muse en een eventuele vooruitbetaling, vermeld op de offerte, ontvangen wordt.

 

Artikel 2 - Offertes

 1. Alle offertes en prijsopgaven door A’muse zijn geheel vrijblijvend.
 2. Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door A’muse zijn persoonlijk gericht aan de opdrachtgever of aan de offerteaanvrager. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van A’muse, deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de adviezen.
 3. A’muse is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen de 14 dagen wordt bevestigd.

 

Artikel 3 - Uitvoering van de overeenkomst

 1. A’muse zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft A’muse het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. A’muse is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, berokkend omdat A’muse is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor A’muse kenbaar behoorde te zijn.
 3. De opdrachtgever aanvaardt de geleverde goederen en diensten in de staat dat het is bij betaling van de factuur bij oplevering. A’muse is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies van inkomsten door fouten in de geleverde goederen en diensten. De opdrachtgever wordt verondersteld de geleverde goederen en diensten uitvoerig te hebben gecontroleerd.
 4. Indien A'muse niet kan voldoen aan de contractuele verplichtingen en indien er geen overmacht (zoals beschreven in artikel 11) van toepassing is, heeft de opdrachtgever recht op een schadevergoeding van maximum 2% van het gefactureerde bedrag.

 

Artikel 4 - Termijn

 1. De overeengekomen termijnen worden bij wijze van inlichting verstrekt. Vertraging in levering van het product/de dienst geeft de klant geen recht op schadevergoeding. Het leidt ook niet tot ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 5 - Copyright & Privacy

 1. Al het door A’muse vervaardigd en/of geleverd materiaal en diensten mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van A’muse niet worden bewerkt of verwerkt in andere mediums of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
 2. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. Het eigendom van de door A’muse verstrekte ideeën of concepten blijft volledig van A’muse, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan A’muse hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is A’muse gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 4. A’muse behoudt zicht het recht om de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

 1. In overeenkomsten met derden is A’muse enkel te beschouwen als een tussenpersoon. Alle overeenkomsten met derden worden, bij tussenkomst van A’muse, rechtstreeks gesloten tussen de derde en de opdrachtgever.
 2. In het geval waarin A’muse gevraagd wordt om offertes te tekenen of om goederen in ontvangst te nemen, is dit steeds in naam en voor rekening van de opdrachtgever. Op geen enkel moment is A’muse aansprakelijk voor overeenkomsten, de uitvoering van overeenkomsten, de betaling van overeenkomsten gesloten tussen de opdrachtgever en een derde (of haar werknemers en/of aangestelden) waarbij A’muse heeft bemiddeld.
 3. A’muse is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal.
 4. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is A’muse slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van A’muse voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

 

Artikel 7 - Betwisting

 1. De opdrachtgever heeft gedurende 8 dagen na levering van diensten of materialen de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken te melden aan A’muse. Indien de betwisting gegrond is zal A’muse deze gebreken verhelpen. Wanneer aan A’muse binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot betwisting. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.
 2. Betwistingen geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

 

Artikel 8 - Prijzen

 1. Alle geoffreerde prijzen zijn vrijgesteld van BTW.
 2. Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor A’muse naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.
 3. De opdrachtgever aanvaardt dat afwijkingen in de uitvoeringstermijnen desgevallend aanleiding kunnen geven tot een prijsverhoging. A’muse zal een eventuele prijsverhoging steeds vooraf meedelen aan de opdrachtgever.

 

Artikel 9 - Betaling

 1. Na ondertekening van de offerte krijgt die de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en A’muse, en is de opdrachtgever verplicht om het werk van A’muse volgens afspraak te honoreren.
 2. Na afronding van de opdracht zal A’muse een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met een eventueel voldane vooruitbetaling. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.
 3. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door A’muse een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. € 15 vrijgesteld van BTW, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever.
 4. Facturen niet betaald binnen 14 dagen brengen van rechtswege een intrest op van 12 % per jaar en dit zonder ingebrekestelling.
 5. Bij niet betaling door de opdrachtgever binnen 14 dagen na vervaldag, zal het bedrag der factuur den titel van forfaitaire schadevergoeding worden verhoogd met 10 % en minstens € 125 zonder dat daardoor afbreuk gedaan wordt aan de hierboven bedongen verwijlintresten.
 6. Wanneer de opdrachtgever binnen de 7 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, wordt deze zaak doorgegeven. Alle kosten hieruit vloeiend, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 7. In geval van vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst, dient de opdrachtgever alle rechtstreeks aan het project gelinkte, tot dan toe door A’muse gemaakte kosten, te vergoeden aan A’muse. Dit bevat, maar is niet gelimiteerd tot, aangekochte materialen, van eender welke aard.

 

Artikel 10 - Wijziging van de algemene voorwaarden

 1. A’muse bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en zal deze publiek kenbaar en beschikbaar maken via www.a-muse.be, minstens 30 dagen voor de nieuwe regels van kracht gaan.

 

Artikel 11 - Overmacht

 1. Wanneer A’muse ten gevolge van overmacht niet in de mogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, behoudt A’muse zich het recht de overeenkomst te beëindigen zonder dat de opdrachtgever een schadevergoeding kan eisen.
 2. Hetzelfde geldt voor de opdrachtgever, maar A’muse sluit uitdrukkelijk de aanvaarding uit van het eindigen van de relatie tussen bruid en bruidegom als een geval van overmacht.
 3. Worden wel als overmacht beschouwd (limitatief te bekijken), de volgende gebeurtenissen:
  1. de dood van bruid of bruidegom;
  2. ziekenhuisopname van bruid of bruidegom, tenzij deze past binnen een vooraf door bruid en bruidegom gekende medische behandeling;
  3. het overlijden of onverwachte ziekenhuisopname van familieleden van bruid of bruidegom in de eerste graad en/of van de getuigen;
  4. oorlogssituaties, natuurrampen, aardverschuivingen.
 4. Ook bij overmacht worden reeds betaalde facturen door A’muse als verworven beschouwd.

 

Artikel 12 - Overige

 1. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. A’muse zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleverdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte brengen.
 2. A’muse is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar alle geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 13 - Geschillenregeling

 1. Geschillenregeling en toepasselijk recht op de overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschilllen zullen uitsluitend aan de rechtbank van het arrondissement Antwerpen onderworpen worden.
 2. In het geval een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.